A Field-Based Parasitic Capacitance Model with 3-D Terminal and Terminal Fringe Components

Aixi Zhang1,  Wei Zhao1,  Yue Hu1,  Jin He1,  Qingxing He1,  Lei Song2,  Haiqin Zhou3,  Yong Wu3
1Peking University Shenzhen SOC Key Laboratory, 2Shenzhen SuperD Co. Ltd.,, 3TIANMA MICRO-ELECTRONICS.CO.,LTD,